Ngân hàng thương mại

Danh sách hệ thống Tổ chức tín dụng trên địa bàn Đà Nẵng

  Đến 31/5/2023, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 64 chi nhánh cấp 1 của TCTD; 252 chi nhánh cấp 2 và Phòng giao dịch trực thuộc. Trong đó: Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước: 15 chi nhánh; Ngân hàng Chính sách xã: 01 chi nhánh, Ngân hàng thương mại cổ phần: 38 chi nhánh, Ngân hàng liên doanh: 2 chi nhánh, NH 100% vốn nước ngoài: 5 chi nhánh, Chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 3.

Cụ thể danh sách trong file đính kèm

danh_sach_cac_TCTD.doc

Phòng Thanh tra - Giám sát