Hoạt động đoàn thể

Đối thoại giữa Bí thư Chi bộ và Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”

 (Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết, 1/1946)

            (Đ/c Võ Minh_Bí thư Chi bộ và Đoàn viên Chi đoàn NHNN CN Đà Nẵng)

             Được thành lập vào ngày 26/3/1931, là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực chất là tổ chức cộng sản với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên cũng như thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nghị quyết TW lần 4 khóa VII đã chỉ rõ “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng với cộng đồng thế giới hay không, Cách mạng Việt Nam có vững bước trên con đường Xã hội Chủ nghĩa hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng”. Do đó, Toàn Đảng phải “Chăm lo phát triển Đảng củng cố đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện thanh niên tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng”. Đồng thời, phải tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

           Đ/c Võ Minh_Bí thư Chi bộ Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng: Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên...

           Xuất phát từ mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên cũng như tạo một môi trường sinh hoạt chính trị cho các Đoàn viên thanh niên, được sự đồng ý của Cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Chi đoàn đã tổ chức Buổi đối thoại giữa đồng chí Võ Minh - Bí thư Chi bộ và Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng vào ngày 26/3/2015. Buổi đối thoại là diễn đàn chính trị quan trọng để thanh niên phản ánh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất đối với đồng chí lãnh đạo về những vấn đề liên quan đến đời sống, học tập, rèn luyện, cơ hội, cống hiến và phát huy vai trò của bản thân trong xã hội, tạo động lực để thanh niên phát huy sức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị.

            Tại buổi đối thoại, hơn 20 câu hỏi được Đoàn viên thanh niên Chi đoàn quan tâm đặt ra với đồng chí Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, phần lớn liên quan tới vai trò của tuổi trẻ trong việc thực hiện các mục tiêu của đơn vị, công tác phát triển Đảng của đoàn viên thanh niên, giải pháp định hướng giá trị văn hóa, lối sống cho thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, những hoạt động hưởng ứng Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015...

(Các Đoàn viên phát biểu ý kiến)

          Có thể nói, buổi đối thoại đã giúp cho lãnh đạo đơn vị nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên, qua đó chỉ đạo sâu sắc hơn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, giúp cho Đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng trong việc trao đổi cùng với lãnh đạo của tuổi trẻ trong công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

          Đây là một hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong cán bộ đảng viên và đoàn viên thanh niên./.

fake christian la boutine Replica Christian Louboutin shoes knockoff louboutin shoes with red soles