Thủ tục hành chính NHNN

CÁC DỊCH VỤ CÔNG THỰC HIỆN TẠI NHNN ĐÀ NẴNG

CÁC DỊCH VỤ CÔNG THỰC HIỆN TẠI NHNN ĐÀ NẴNG
Dịch vụ công về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại
1 Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
2 Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
3 Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại
4 Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
5 Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
6 Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
7 Báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại
8 Báo cáo về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại
9 Báo cáo về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại.
10 Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại
Dịch vụ công liên quan đến mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
1 Thông báo khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
2 Thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
3 Thông báo thay đổi tên chi nhánh; tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
4 Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
5 Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
6 Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
7 Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.