Thủ tục hành chính NHNN

Quyết định 1172/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng

    Ngày 07/07/2021, Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã ra Quyết định 1172/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Theo đó, Quyết định đã sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định tại nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 thuộc phạm vi quản lý của NHNN Việt Nam. 

     Bạn đọc quan tâm đến nội dung này có thể xem nội dung chi tiết của quyết định tại file đính kèm./.