Tin tức Sự kiện

Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chông tham nhũng năm 2019-2020 và giai đoạn 2019-2021 của ngành ngân hàng.

         Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng kính gửi quý vị Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2019 -2020" của ngành ngân hàng và Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2019 -2021" của ngành ngân hàng ở file đính kèm

2159.pdf

2158.pdf

Phòng Thanh Tra - Giám sát