Tin tức Sự kiện

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2020

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. NHNN Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến thông tin về các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động quản lý của NHNN trong năm 2020 (đính kèm file):

VanBanGoc_01.2020.TT.NHNN.pdf

VanBanGoc_40.2020.NDCP.pdf

VanBanGoc_56.signed.pdf

VanBanGoc_Luat_Dau_tu_61_2020_QH14.pdf

VanBanGoc_Luat_Dau_tu_theo_phuong_thuc_doi_tac_cong_tu_64_2020_QH14.pdf

VanBanGoc_Luat_Doanh_nghiep_59_2020_QH14.pdf

VanBanGoc_Thông_tư_05-2020-TT-NHNN.pdf

                                                                Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng