Tin tức Sự kiện

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng thành phố Đà Nẵng. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (đính kèm file)

130.signed.pdf