Tin tức Sự kiện

PHỔ BIẾN LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2020/NĐ-CP

Nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến đến các đơn vị ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (đính kèm file).

                   Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng

59.signed.pdf

59tiep.pdf

124.signed.pdf