Tin tức Sự kiện

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính – Luật số 67/2020/QH14 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính cơ bản khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội. (đính kèm file).

 

VanBanGoc_67_luat_sua_doi_luat_vi_pham_hanh_chinh.pdf