Tin tức Sự kiện

NGÀNH NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Mục đích của Chiến lược

Mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu và chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng mục tiêu là những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như người sống ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn; người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh.

2. Căn cứ thực hiện Chiến lược

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 của Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 6032/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn TP Đà Nẵng.

- Kế hoạch số 187/KH-ĐAN ngày 24/02/2021 của Giám đốc NHNN chi nhánh TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng TP Đà Nẵng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

3. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược

Để triển khai kịp thời Chiến lược tài chính toàn diện theo từng giai đoạn phù hợp với thực tiễn của thành phố, ngành Ngân hàng TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau đây:

* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng

- Tham mưu với UBND thành phố xây dựng Kế hoạch 6032/KH-UBND thực hiện Chiến lược trên địa bàn TPĐN.

- Phối hợp với các Sở, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược theo nhiệm vụ được phân công ở Kế hoạch 6032/KH-UBND.

- Ban hành Kế hoạch 187/KH-ĐAN thực hiện Chiến lược của ngành Ngân hàng TPĐN.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược.

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn lồng ghép các mục tiêu của tài chính toàn diện vào các chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới của thành phố, triển khai cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và cho vay phát triển nông thôn mới theo chủ trương ưu tiên của Chính phủ.

- Thông qua NH Chính sách xã hội, triển khaicác Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, các chương trình tín dụng chính sách cho những đối tượng mục tiêu và khu vực ưu tiên của Chính phủ.

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công, đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử.

- Chủ động liên kết với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhằm thu hộ dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM).

- Tiếp tục sắp xếp, phát triển hợp lý mạng lưới ATM và POS trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường; khuyến khích các ngân hàng, tổ chức khác đầu tư và mở rộng mạng lưới ATM và POS tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền dễ sử dụng và phù hợp với người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Khuyến khích các ngân hàng cung cấp tài khoản thanh toán không chịu phí duy trì tài khoản và số dư tài khoản tối thiểu, có tính năng hạn chế, liên kết với thẻ ATM cho người về hưu, người hưởng trợ cấp xã hội, người già, người nghèo, học sinh, sinh viên và những đối tượng yếu thế phù hợp khác... để sử dụng các dịch vụ gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, nhận lương hưu, trợ cấp xã hội và thanh toán các hóa đơn dịch vụ tiện ích.

- Đẩy mạnh thanh toán bằng các hình thức TTKDTM của cá nhân và doanh nghiệp đối với thanh toán các hóa đơn định kỳ (điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí,...), hóa đơn hàng hóa dịch vụ qua tài khoản, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trả lương cho người lao động.

- Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán để tạo niềm tin cho công chúng và bảo vệ khách hàng.

* Các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Đà Nẵng

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

- Phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, POS, ATM ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, tài chính số cho người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Cung cấp tài khoản thanh toán không chịu phí duy trì tài khoản và số dư tài khoản tối thiểu, có tính năng hạn chế, liên kết với thẻ ATM cho người về hưu, người hưởng trợ cấp xã hội, người già, người nghèo, học sinh, sinh viên và những đối tượng yếu thế phù hợp khác... để sử dụng các dịch vụ gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, nhận lương hưu, trợ cấp xã hội và thanh toán các hóa đơn dịch vụ tiện ích.

- Đẩy mạnh thanh toán bằng các hình thức TTKDTM của cá nhân và doanh nghiệp đối với thanh toán các hóa đơn định kỳ (điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí,...), hóa đơn hàng hóa dịch vụ qua tài khoản, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trả lương cho người lao động.

- Phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng, sản phẩm cho vay đối doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh bằng các hình thức cho vay tín chấp, thế chấp bằng hàng hóa, tài sản trên đất, động sản và dòng tiền.

- Cung cấp thông tin cho khách hàng hiểu rõ về lợi ích, phí, rủi ro của các sản phẩm, dịch vụ thanh toán; đồng thời công khai các quy trình xử lý khiếu nại, tranh chấp cho tất cả các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại đơn vị để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng phù hợp với nhu cầu và chi phí hợp lý.

4. Định hướng thực hiện Chiến lược trong thời gian đến

Trong thời gian đến, để đạt được mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đã đề ra, ngành Ngân hàng TPĐN sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nội dung sau:

Thứ nhất, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, ngành Ngân hàng TPĐN tiếp tục triển khai nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch hành động và cụ thể hóa, xây dựng Kế hoạch hành động của đơn vị để triển khai tại đơn vị chủ quản.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về vai trò và ý nghĩa của tài chính toàn diện, phổ biến các chính sách về tín dụng nông nghiệp, nông thôn, các chương trình tín dụng chính sách để chuyển tải vốn đến người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng, hạn chế tín dụng đen. Lồng ghép các mục tiêu tài chính toàn diện trong quá trình cung ứng vốn vay của ngành Ngân hàng góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, tăng cường thúc đẩy TTKDTM trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện được tiếp cận và sử dụng dịch vụ TTKDTM thường xuyên và liên tục.

Chúng ta tin rằng với sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống, TPĐN sẽ thực hiện thành công Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đúng kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Đây là cơ sở góp phần để TP ĐN mau trở thành địa phương sớm hình thành chính quyền điện tử, khi đó mọi công dân có thể giao dịch qua các nền tảng công nghệ hiện đại thật dễ dàng và nhanh chóng./.

Mỹ Hạnh (NHNN CN Đà Nẵng)