Tin tức Sự kiện

Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tạo hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến, các hành vi trái pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt và ứng phó, khắc phục hậu quả do chúng gây ra; tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến đến các đơn vị ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (đính kèm file)

Nghi_Dinh_81-2019.pdf