Tin tức Sự kiện

Phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017.

Ngày 20/6/2017, Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng thành phố Đà Nẵng (đính kèm).

Luat_trach_nhiem_boi_thuong_nha_nuoc_so_10.pdf.

Phòng Thanh tra - Giám sát