Tin tức Sự kiện

Phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, Chống rửa tiền số 14/2022/QH14 ngày 15/11/2022

        Ngày 15/11/2022, Quốc hội ban hành Luật Phòng, Chống rửa tiền số 14/2022/QH14.Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về Phòng, Chống rửa tiền,Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến Luật Phòng, Chống rửa tiền số 14/2022/QH14 ngày 15/11/2022đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng thành phố Đà Nẵng.

Luật Phòng chống rửa tiền

Phòng Thanh tra- Giám sát