Tin tức Sự kiện

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống rửa tiền và các VB hướng dẫn

      Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn, cụ thể:

1. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 (Đính kèm)

2. Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (Đính kèm);

3. Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, coq quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong công tác phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố (Đính kèm).

Phòng Thanh tra - Giám sát.