Up

Văn bản Qui phạm pháp luật

Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Mở và sử dụng tài khoản thanh toán; Danh mục các giao dịch bắt buộc thanh toán qua ngân hàng
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Giải ngân vốn vay; giám sát dịch vụ thanh toán
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ trung gian thanh toán
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Thẻ và an toàn bảo mật P2
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Thẻ và an toàn bảo mật P1
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Văn bản quy định về phí
Văn bản của Ngân hàng Nhà nước triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ
Văn bản chính phủ về Thanh toán không dùng tiền mặt P2
Văn bản chính phủ về Thanh toán không dùng tiền mặt P1
Luật phòng, chống tham nhũng số 36_2018_Qh14