Up

Văn bản Qui phạm pháp luật

22 TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 192016TT-NHNN
21 TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tông tư số 372016TT-NHNN
16 TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 232014TT
20 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 472014TT-NHNN
Thông tư 14.2021TT-NHNN bo sung sua doi TT01
Thông tư 28/2019 sửa đổi một số điều TT 19/2016
Trung gian thanh toán và dịch vụ thanh toán (bổ sung)
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Mở và sử dụng tài khoản thanh toán; Danh mục các giao dịch bắt buộc thanh toán qua ngân hàng
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Giải ngân vốn vay; giám sát dịch vụ thanh toán
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Thẻ và an toàn bảo mật P2
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Thẻ và an toàn bảo mật P1
Văn bản về thanh toán không dùng tiền mặt - Văn bản quy định về phí
Văn bản của Ngân hàng Nhà nước triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ
Văn bản chính phủ về Thanh toán không dùng tiền mặt P2
Văn bản chính phủ về Thanh toán không dùng tiền mặt P1
Luật phòng, chống tham nhũng số 36_2018_Qh14